Menu

Loctite

Univerzální sekundové lepidlo Super Bond

3 g
233 Kč/10 g
Popis

Loctite Super Bond Liquid. Odolává vodě, mytí v myčce nádobí a otřesům. Teplotní odolnost (od -50°C až do 120°C). Lepí během několika sekund. Vhodný na většinu materiálů*. Po vytvrzení transparentní. Bez rozpouštědel. Neucpává se.

*Kromě polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP).

  • univerzální
  • odolává vysoké teplotě, vodě a otřesům
  • kov, porcelán, plasty, guma, kůže, dřevo
  • neucpává se
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Skladování

Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu (blistru) na chladném a suchém místě.

Upozornění

Varování: Obsahuje Ethyl-(2-kyanoakrylát). Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování mlhy/par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící, oddělte. Můžete použít i Loctite Odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotevírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.

Výrobce

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10 170 04 Praha 7

Vyrobeno
Irsko
EAN 09000100072441