Menu

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o., IČO: 61246093, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 („Rossmann“ nebo „Správce“) může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. ROSSMANN zpracovává osobní údaje svých zákazníků především pro následující účely.

Na základě souhlasu zpracovává ROSSMANN osobní údaje především pro následující účely:

 • Věrnostní program ROSSMANN CLUB, jehož součástí je dětský věrnostní program Rossmánek

Při registraci do našeho věrnostního programu, příp. při provedení určitých změn v registraci, Vás žádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely členství ve věrnostním programu a které uvedete do registračního formuláře, resp. v rámci Vašeho uživatelského účtu. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s obchodními podmínkami věrnostního programu ROSSMANN CLUB a dětského věrnostního programu Rossmánek.

 • Marketingové soutěže

V případě přihlášení do některé z našich soutěží zpracováváme osobní údaje v rozsahu, který je uveden v pravidlech konkrétní soutěže (informace ohledně zpracování osobních údajů) resp. v rámci udělení souhlasu se zpracováním, který nám poskytnete. Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení a e-mailovou či kontaktní adresu, příp. telefonní číslo. V závislosti na konkrétní soutěži se tento rozsah může lišit. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly konkrétní marketingové soutěže.

 • Nabídka produktů a informování o akcích

Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.

Bez souhlasu zákazníků, na základě oprávněného zájmu Správce, zpracovává ROSSMANN osobní údaje především pro následující účely:

 • Kamenné prodejny ROSSMANN

V prostorách našich prodejen můžeme provozovat kamerové systémy za účelem ochrany majetku a prevence vzniku škod. Při vstupu do monitorovaného prostoru jsou zákazníci o tomto monitorování informováni zákonným způsobem. Kamerové záznamy si ponecháváme zásadně po dobu 14 dní, příp. po delší dobu, je-li tato nezbytná k naplnění účelu zpracování a v souladu s právními předpisy.

 • Zákaznická linka ROSSMANN

Hovory zákaznické linky společnosti ROSSMANN jsou nahrávány za účelem zvyšování kvality našich služeb. Na toto nahrávání jsou zákazníci předem upozorněni. Záznam ze zákaznické linky si ponecháváme zásadně po dobu 30 dní, příp. po delší dobu, je-li tato nezbytná k naplnění účelu zpracování a v souladu s právními předpisy.

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává ROSSMANN osobní údaje především pro následující účel:

 • Stížnosti a reklamace

Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od Vaší stížnosti nebo reklamace. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší stížnosti či reklamace a následně po dobu 4 let.

 • Vyřízení žádostí podaných formou kontaktního formuláře

V případě, že nás kontaktujete se svými podněty, připomínkami nebo dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na www.rossmann.cz, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vašeho požadavku.

 • Fotoshop

V případě, že si na www.rossmann-fotoshop.cz objednáte fotoslužby, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, a to zásadně v rozsahu: jméno, příjmení, a emailová adresa nebo telefonní číslo.

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost ROSSMANN Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti ROSSMANN jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Seznam zpracovatelů, se kterými aktuálně spolupracujeme, je k dispozici zde.

Jak zajišťuje ROSSMANN ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. ROSSMANN má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Kromě vybraných účelů výše zpracovává ROSSMANN osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti ROSSMANN (tj. Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00), nebo e-mailem zaslaným na adresu info@rossmann.cz resp. zákaznický servis společnosti ROSSMANN, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.rossmann.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti ROSSMANN.

Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o:

Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti ROSSMANN následující informace:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době zpracování,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost ROSSMANN za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Opravu nebo změnu osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost ROSSMANN zpracovávat. Opravu společnost ROSSMANN provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.

Omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Přenositelnost osobních údajů

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.

Vznesení námitky proti zpracování

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ROSSMANN. V případě, že společnost ROSSMANN neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost ROSSMANN zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Pro další informace se může zákazník obrátit na bezplatnou zákaznickou linku ROSSMANN 800 767 626, od 8:00 – 18:00 hod a svá práva uplatnit písemně buď emailem na info@rossmann.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.rossmann.cz. 

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Pravidla používání cookies