Menu

Informace o právech subjektu údajů (zákazníka) vztahujících se k souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zákazník udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. zaškrtnutím příslušného pole v rámci registračního formuláře) souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři (tj. e-mailová adresa a příp. další údaje nezbytné pro naplnění účelu zpracování), a to pro účely zasílání marketingových letáků ROSSMANN, resp. zasílání nabídek produktů a informací zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím emailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání, přičemž může být zákazníkem kdykoli odvolán výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla obchodní společnosti ROSSMANN,spol.s r.o., tj. Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@rossmann.cz resp. zákaznický servis obchodní společnosti ROSSMANN,spol.s r.o., nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.rossmann.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti ROSSMANN,spol.s r.o. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Zákazník má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby společnost ROSSMANN,spol.s r.o. jakožto správce odstranila závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života zákazníka, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona. Zákazník je informován o tom, že výše uvedené osobní údaje mohou být společností ROSSMANN,spol.s r.o. předány ke zpracování také třetí osobě jako zpracovateli osobních údajů, a to konkrétně obchodní společnosti DDB, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 25, PSČ 110 00, IČO: 002 93 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 425, obchodní společnosti Etnetera a.s. se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 251 03 814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11168, obchodní společnosti MEDIA Central ČR s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02019981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214580, a příp. též poskytovateli poštovních služeb (především Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČO: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565).

Společnost ROSSMANN,spol.s r.o. poskytuje zákazníkovi dále následující informace o zpracování osobních údajů: (i.) správcem je společnost ROSSMANN,spol.s r.o., IČO: 612 46 093, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 28492; (ii.) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: JUDr. Vladimír Chýský, určený jako odpovědná fyzická osoba společností Chýský Lorenc Partners, advisory, s.r.o., jmenovanou společností ROSSMANN,spol.s r.o. do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, adresa Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, e-mail: dpo_rossmann@chyskylorenc.com, telefon: +420 222 581 725; (iii.) účel zpracování je vymezen výše, přičemž právním základem pro zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníkem, a to pro konkrétní účely zpracování; (iv.) příjemci osobních údajů jsou případně třetí osoby (zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů, a tito případní zpracovatelé jsou uvedeni výše; (v.) společnost ROSSMANN,spol.s r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci; (vi.) osobní údaje budou u společnosti ROSSMANN,spol.s r.o. uloženy po dobu do odvolání souhlasu s jejich zpracováním; (vii.) zákazník má právo požadovat od společnosti ROSSMANN,spol.s r.o. jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; (viii.) zákazník je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše; (ix.) zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů; (x.) požadavek na poskytování osobních údajů je požadavkem, na základě kterého může být zákazník příjemcem marketingových letáků ROSSMANN. V důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné zasílání marketingových letáků ROSSMANN.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Správce naleznete na www.rossmann.cz/soukromi-a-podminky/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

Kontaktní údaje Správce

Zákazník se může obrátit na bezplatnou zákaznickou linku ROSSMANN 800 767 626, od 8:00 – 18:00 hod. nebo emailem na info@rossmann.cz.