Menu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti ROSSMANN, spol. s.r.o. prostřednictvím mobilní aplikace ROSSMANN CLUB

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky, vymezení pojmů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti ROSSMANN, spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 612 46 093, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 28492 („prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, tj. fyzickou osobou, která je členem věrnostního programu ROSSMANN CLUB s doručovací adresou na území České republiky („kupující“), vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy, resp. s uzavřením kupní smlouvy („kupní smlouva“) prostřednictvím mobilní aplikace prodávajícího ROSSMANN CLUB v souladu mj. s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl., § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("občanský zákoník"). Internetový obchod je prodávajícím provozován výhradně prostřednictvím mobilní aplikace ROSSMANN CLUB („mobilní aplikace“). 

 

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího.

Adresa sídla, resp. adresa pro doručování: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4; adresa elektronické pošty: info@rossmann.cz; bezplatná telefonní infolinka: 800 767 626. Seznam a adresy provozoven prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího https://www.rossmann.cz/prodejny.

 

1.3. Spotřebitel.

Tyto VOP se použijí výhradně na kupujícího – spotřebitele. Tyto VOP se v žádném případě nepoužijí v případech, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání a koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.4. VOP jako součást kupní smlouvy.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP nevylučují sjednání odchylných ustanovení v dílčí kupní smlouvě; v takovém případě mají výslovně sjednaná odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním těchto VOP. 

 

1.5. Změny VOP.

Znění VOP je prodávající oprávněn kdykoli jednostranně měnit (například, nikoli však výlučně v důsledku změny právních předpisů nebo jiných relevantních okolností). Práva a povinnosti stran vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou tímto ustanovením dotčeny. Pro právní vztah založený mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouvou je rozhodné znění VOP platné v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu, nebude-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak. Aktuální znění VOP je zveřejněno v mobilní aplikaci a na internetových stránkách prodávajícího  https://www.rossmann.cz/.

 

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

2.1. Prostředky komunikace na dálku.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

2.2. Objednávkový formulář, objednávka.

Veškeré objednávky zboží je možné realizovat pouze prostřednictvím zákaznického účtu kupujícího v mobilní aplikaci, do které musí být kupující přihlášen. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v mobilní aplikaci, přičemž pro objednání zboží je nezbytné vyplnit všechna pole označená v objednávkovém formuláři jako povinná (jako např. základní údaje o kupujícím, údaje o způsobu úhrady kupní ceny a doručení zboží), udělit souhlas se zněním těchto VOP (přičemž kupující odesláním objednávky bezvýhradně akceptuje tyto VOP, s nimiž měl možnost se seznámit ještě před odesláním své objednávky) a potvrdit poskytnutí informací o zpracování osobních údajů. Objednávkový formulář obsahuje dále informace o objednávaném zboží, které kupující vloží do svého elektronického nákupního košíku, jeho ceně (včetně konečné ceny za zboží dle objednávky, která představuje součet ceny za zboží vložené do elektronického nákupního košíku, ceny souvisejících služeb, daní, poplatků a ceny za dopravu objednaného zboží) a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupující odešle svou objednávku prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko v objednávkovém formuláři („objednávka“).

 

2.3. Kontrola údajů v objednávkovém formuláři.

Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které vyplnil do objednávky, jakož i údaje, které se do objednávky eventuálně vyplnily automaticky ze zákaznického účtu v mobilní aplikaci. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, resp. prodávající neověřuje jejich správnost. 

 

2.4. Potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím.

Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení o obdržení objednávky zaslané kupujícímu na adresu elektronické pošty není akceptací objednávky, resp. návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího e-mailem či telefonicky o dodatečné potvrzení objednávky, a to zejména v závislosti na charakteru objednávky (mj. z důvodu množství či ne/dostupnosti objednaného zboží a výše kupní ceny za objednané zboží). 

 

2.5. Akceptace objednávky, uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, k níž dojde nejpozději odesláním zboží kupujícímu ze strany prodávajícího, zásadně pak doručením e-mailové informace prodávajícího kupujícímu o odeslání objednaného zboží, anebo o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí na kamenné provozovně prodávajícího. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem. Kupující je informován e-mailem rovněž o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí na některé z kamenných provozoven prodávajícího v případě volby osobního odběru. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě (zpravidla e-mailem) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději v okamžiku dodání zboží kupujícímu.

 

2.6. Právo prodávajícího neakceptovat objednávku.

Prodávající není povinen akceptovat mj. objednávku, která neobsahuje veškeré povinné údaje. Prodávající si dále vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího, resp. nedodat kupujícímu zboží v případě, kdy se v mobilní aplikaci objeví zejména zjevné chyby týkající se ceny zboží, popisu či obrázku zboží, případně pokud nemá prodávající zboží v dostatečném množství na skladě nebo z jiných důvodů není možné řádně a včas dodat kupujícímu zboží poptávané v objednávce. O takové případné neakceptaci objednávky bude kupující informován e-mailem. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobou, která v minulosti podstatně porušila kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím včetně těchto VOP, případně s osobou, která je vůči prodávajícímu v prodlení s úhradou splatných závazků.

 

2.7.

Veškeré zboží vyobrazené, resp. vystavené v mobilní aplikaci je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně vyobrazeného, resp. vystaveného zboží s kupujícím uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající je oprávněn určit maximální množství zboží, které lze kupujícímu na základě jedné objednávky, resp. jedné kupní smlouvy dodat (zejména u zboží ve slevě či výprodeji).

 

3. Platební podmínky

3.1. Způsob úhrady kupní ceny.

Kupující je povinen uhradit cenu zboží a případné náklady související s dodáním zboží dle kupní smlouvy prodávajícímu zásadně bezhotovostní online platbou platební kartou, příp. ve výjimečných případech jiným způsobem, na kterém se s prodávajícím domluví a který prodávající umožní.

 

3.2. Kupní cena, související náklady.

Kupující je společně s kupní cenou povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně také další náklady za zvolené související služby, přičemž jejich výše je vždy uvedena v rámci objednávkového formuláře, resp. objednávky. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně také další náklady za zvolené související služby. Ceny jsou v mobilní aplikaci uváděny s připočtením příslušné DPH v zákonné výši v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Pro prodávajícího a kupujícího jsou závazné ceny uvedené v mobilní aplikaci v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. 

 

3.3. Splatnost kupní ceny.

Kupní cena je splatná bezprostředně po odeslání objednávky, po kterém bude kupující přesměrován na zabezpečenou online platební bránu. Pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, resp. odstoupit od kupní smlouvy, o čemž bude kupující vyrozuměn e-mailem.

 

3.4. Daňový doklad.

Ohledně plateb uskutečňovaných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, a to nejpozději po uhrazení celé kupní ceny a převzetí zboží. Daňový doklad obdrží kupující v elektronické podobě na e-mail po převzetí zboží, s čímž kupující souhlasí.

 

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Odeslání a odevzdání zboží kupujícímu.

Odevzdání zboží kupujícímu je možné až po úplném zaplacení kupní ceny. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, bude zboží odesláno na adresu určenou kupujícím zpravidla do dvou (2) pracovních dnů po obdržení objednávky kupujícího (za podmínky, že prodávající objednávku akceptuje), anebo (dle volby spotřebitele v rámci objednávky) bude zboží připraveno k vyzvednutí na označené kamenné provozovně prodávajícího zpravidla do dvou (2) hodin po obdržení objednávky kupujícího (za podmínky, že prodávající objednávku akceptuje a současně že objednávka bude učiněna a doba dvou (2) hodin uplyne v provozní době dané kamenné provozovny). 

 

4.2. Volba způsobu dodání.

Způsob přepravy a dodání zboží si kupující zvolí při objednání zboží v objednávkovém formuláři. Jednotlivé způsoby dodání uvedené v mobilní aplikaci jsou nabízeny s ohledem na aktuální dostupnost přepravních služeb. Dodací lhůty uvedené v mobilní aplikaci jsou pouze informativního charakteru, přičemž prodávající vychází z předpokládaných dodacích lhůt smluvních dopravců. 

 

4.3. Změna způsobu dodání.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající je oprávněn způsob přepravy zvolený kupujícím změnit, pokud takový způsob přepravy není vhodný pro doručení objednaného zboží, případně pokud zvolený způsob přepravy není např. podle podmínek stanovených dopravcem možný. Prodávající si dále vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých bude dodání zboží bezplatné.

 

4.4. Převzetí zboží.

V případě, že je prodávající povinen na základě kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, je v takovém případě kupující povinen zboží při dodání na určené místo převzít. Pokud kupující odmítne zboží při dodání bezdůvodně převzít, je prodávající oprávněn požadovat náklady spojené s uskutečněním přepravy zboží z místa dodání zpět do své dispozice ve skutečné výši, mimoto je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z výše uvedeného důvodu na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně, případně jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručování zboží. V případě volby osobního odběru objednávky s vyzvednutím na některé z kamenných provozoven prodávajícího bude objednávka připravena k vyzvednutí po dobu tří (3) dnů. Pokud objednávka nebude v uvedené lhůtě vyzvednuta, vyhrazuje si prodávající právo ji zrušit. Uhrazené platby budou kupujícímu vráceny.

 

4.5. Uložení zboží.

Pokud nebude kupující zastižen v místě dodání zboží, bude postupováno dle obchodních podmínek zvoleného smluvního dopravce, přičemž zpravidla bude učiněn druhý pokus o doručení kupujícímu a následně bude zboží uloženo u smluvního dopravce, anebo na provozovně prodávajícího. Kupující s uložením zboží souhlasí. Kupující bere na vědomí, že nebude-li zastižen v místě dodání, nemusí být dodrženy prodávajícím uvedené dodací lhůty, resp. může dojít k jejich prodloužení.

 

4.6. Kontrola zboží.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal zboží neporušen. Kupující je v případě jakýchkoliv zjevných vad povinen tyto neprodleně oznámit dopravci a sepsat s ním o takové skutečnosti záznam, např. v podobě zápisu do přepravního dokladu dle obchodních podmínek zvoleného smluvního dopravce, a to vždy v závislosti na podmínkách a možnostech zvoleného smluvního dopravce. V případě shledání porušenosti obalu zboží, které nasvědčuje neoprávněnému vniknutí do zásilky třetí osobou, nemusí kupující zboží od dopravce převzít. Pokud kupující zboží od dopravce převezme, na případné pozdější reklamace ohledně zjevného porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Výše uvedená kontrola zjevných vad obalu se netýká obsahu zásilky.

 

4.7. Vlastnické právo, nebezpečí škody.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Pokud kupující v rozporu s kupní smlouvou nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající (resp. příslušný dopravce) umožnil nakládat, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

4.8.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá zejména za škodu vzniklou z důvodu prodlení s dodávkou či nedodáním zboží z důvodu na straně kupujícím zvoleného dopravce, případně z důvodů nezávislých na vůli prodávajícího (zejm. případy vyšší moci).

 

5. Práva z vadného plnění 

5.1. Úprava, reklamační řád.

Práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Nestanoví-li tyto VOP či kogentní ustanovení právních předpisů jinak, řídí se práva z vadného plnění Reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Reklamační řád obsahuje také základní obecné informace týkající se záruky za jakost.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Uplatnění práva odstoupit.

​​​​​​​Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu zásadně ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí posledního kusu zboží. V případě dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (zpravidla mj. balené potravinové výrobky pro dospělé i děti a krmivo pro zvířata, kontaktní čočky, výrobky péče o zuby jako např. zubní kartáčky a jejich součásti, hygienicky balené výrobky jako např.  žiletky, kondomy, náplasti atp., výrobky péče o děti jako např. plenky, dětské příbory, kousátka atp., výrobky dekorativní kosmetiky, pokud kupující otevřel jejich vnitřní obal, a další výrobky splňující uvedené zákonné požadavky). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen o odstoupení prodávajícího informovat jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, resp. oznámením o odstoupení, které může zejména učinit a doručit prodávajícímu osobně na adresu kterékoli provozovny prodávajícího, anebo učinit a zaslat písemně na adresu provozovny prodávajícího nacházející se v Retail Parku Štěrboholy (Kutnohorská 532, 109 00 Praha 10, Štěrboholy), či emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@rossmann.cz, či jiným jednoznačným způsobem. K odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP, není to však jeho povinností. Lhůta k odstoupení od smlouvy je dodržena i v případě, pokud kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty prodávajícímu.

 

6.2. Účinky odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, a to v rozsahu, v jakém bylo od smlouvy odstoupeno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující vrátí zboží osobně na kterékoli kamenné provozovně prodávajícího, anebo jej může zaslat na adresu provozovny prodávajícího nacházející se v Retail Parku Štěrboholy (Kutnohorská 532, 109 00 Praha 10, Štěrboholy) prostřednictvím poskytovatele poštovních / přepravních služeb. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle nebo předá zboží prodávajícímu před uplynutím uvedené lhůty. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese v takovém případě náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; zboží proto nemůže být odesláno na dobírku.

 

6.3. Vrácení peněžních prostředků.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým od kupujícího peněžní prostředky přijal, zpravidla bezhotovostním převodem na účet, který kupující zvolil. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 

 

6.4. Snížení hodnoty zboží.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Bude-li v takovém případě zboží vráceno opotřebené (v míře, která přesahuje rozsah nakládání za účelem seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží), poškozené či nekompletní, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6.5. Vrácení dárku.

V případě, že byl kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, uzavírá se darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. V případě, že by kupující dárek nevrátil, jednalo by se o bezdůvodné obohacení na jeho straně.

6.6. Odstoupení v případě prodlení prodávajícího.

Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci kupujícímu, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

 

7. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

7.1. Osobní údaje.

Prodávající poskytuje kupujícímu následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které kupující vyplňuje v rámci objednávkového formuláře umístěného v mobilní aplikaci, resp. které jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů, zejména jméno a příjmení kupujícího, e-mailová adresa, adresa bydliště či kontaktní adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu („osobní údaje“), a to pro účely (i.) realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, a pro účely (ii.) splnění souvisejících zákonných povinností prodávajícího (např. daňová povinnost).

 

7.2. Správce, DPO.

Správcem osobních údajů je společnost ROSSMANN, spol. s r.o., IČO: 612 46 093, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 28492; kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: JUDr. Vladimír Chýský, určený jako odpovědná fyzická osoba společností Chýský Lorenc Partners, advisory, s.r.o., jmenovanou společností ROSSMANN, spol. s r.o. do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, adresa Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, e-mail: dpo_rossmann@chyskylorenc.com, telefon: +420 222 581 725.

 

7.3. Právní základ.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je (i.) splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jakožto subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, (ii.) splnění právní povinnosti, která se vztahuje na prodávajícího jako správce a (iii.) oprávněný zájem prodávajícího či třetí strany.

 

7.4. Příjemci osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou třetí osoby (zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů; jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží (smluvní zasílatelé či dopravci, mj. společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 251 01), osoby poskytující (mj. softwarové) služby související s dodáním zboží a jeho organizací (mj. společnost Balíkobot, s.r.o., IČO: 062 83 799, se sídlem Revoluční 1200/16, Nové Město, 110 00 Praha 1), osoby podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy (osoby poskytující bankovní a finanční služby) a osoby zajišťující služby provozování mobilní aplikace a další služby v souvislosti s provozováním mobilní aplikace (mj. společnost Etnetera Core a.s., IČO: 251 03 814, se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7).

 

7.5.

Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 

7.6. Doba zpracování.

Osobní údaje budou u prodávajícího jakožto správce uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich zpracování v souladu s článkem 7.1. těchto VOP, nejdéle po dobu tří (3) let ode dne uzavření kupní smlouvy, nestanoví-li kogentní právní předpisy v dílčích případech delší dobu.

 

7.7. Práva kupujícího.

Kupující má právo požadovat od prodávajícího jakožto správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

7.8.

Požadavek na poskytování osobních údajů je založen zákonem i smlouvou, resp. požadavkem, který je nutné uvést do kupní smlouvy (resp. do objednávkového formuláře uvedené mobilní aplikace prodávajícího). V důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné uzavřít a splnit smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím.

 

7.9. Automatizované zpracování – profilování.

Prodávající informuje kupujícího, že v rámci fungování mobilní aplikace dochází k automatizovanému zpracování údajů – k tzv. profilování, kdy zákonným důvodem pro takovou formu zpracování je oprávněný zájem prodávajícího. Tato činnost je vykonávána za účelem zkvalitnění nabídky služeb prodávajícího, pro analytické, marketingové, aj. účely. Prodávající může kupujícímu na základě takto zpracovaných údajů poskytnout mj. slevové či dárkové kupony, tj. může dojít k přizpůsobení ceny (v podobě poskytnutí slevy) na základě takového automatizovaného rozhodování. Takto zpracovávané údaje jsou anonymizovány. Právem kupujícího je mj. nebýt předmětem takové činnosti, což může sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na adresu: info@rossmann.cz.

 

7.10. Cookies.

Zásady prodávajícího k používání souborů cookies jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího: https://www.rossmann.cz/soukromi-a-podminky/nase-zasady-pouzivani-souboru-cookie.

 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1. Kontakty prodávajícího.

Kupující se může se svými dotazy, podněty či stížnostmi obrátit na prodávajícího mj. prostřednictvím elektronické adresy info@rossmann.cz. Informaci o vyřízení dotazu, podnětu či stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

 

8.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, příslušný subjekt.

Prodávající informuje kupujícího v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující má zásadně právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, dochází-li k plnění na území České republiky nebo souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky, a může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na povahu prodávaného zboží zásadně Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), Ústřední inspektorát – oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (web: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz), nestanoví-li kogentní předpisy v konkrétním případě jinak. Kupující může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.3.

Kupující může v případě sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Dodatečné informace pro kupujícího.

Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž tyto VOP jsou vyhotoveny rovněž pouze v českém jazyce. Prodávající dále informuje kupujícího, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. Kupní smlouva bude prodávajícím archivována v souladu s právními předpisy a zásadně není kupujícímu přístupná.

 

9.2. Salvátorská klauzule.

Pokud jakékoli ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP je, nebo se stane neplatným a/nebo nevymahatelným, pak taková neplatnost a/nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na platnost a/nebo vymahatelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP. Namísto neplatného a/nebo nevymahatelného ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému a/nebo nevymahatelnému ustanovení nejvíce přibližuje.

 

9.3. Rozhodné právo, soudní příslušnost.

Kupní smlouva, jakož i tyto VOP, se řídí českým právem. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023.

ROSSMANN, spol. s r.o.