Menu

Tekutý odstraňovač skvrn Oxi Action Extra Hygiene

Vanish
940 ml
17.98 Kč/100 ml
Popis

Tekutý odstraňovač skvrn Oxi Action Extra Hygiene dokonale ničí skvrny, díky svému vysoce účinnému složení, které pronikne až do hloubky vláken, zmizí i ty nejobávanější skvrny. 

  • Odstraňuje skvrny a ničí 99,9 % bakterií již při prvním použití.
  • Bezpečný pro bílé i barevné prádlo.*

*Každodenní tkaniny jako bavlna a polyester.

 

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfém, hexyl cinnamal
Účinné látky: peroxid vodíku 11,5 g / 100 g, alkyl C12-16) benzyldimethylamonium-chloridy (benzalkonium chlorid) 1,7 g / 100g

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby na obale.

Upozornění

NEBEZPEČÍ. Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZÁSAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po použití si omyjte ruce. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými přípravky v domácnosti.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 05949031303580