Menu

Sanytol

Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující náhradní náplň

500 ml
21.80 Kč/100 ml
Popis

Tento výrobek má dvojí účinek:

  • Baktericidní
  • Virucidní proti viru Influenza A (H1N1)
  • Eliminuje mimo jiné: E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky (H1N1), Staphylococus aureus, Herpes Simplex typ 1.
  • Složení formulováno pro minimalizaci rizika alergií.
Použití

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1. minuty a dobře spláchněte čistou vodou.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): 9.5g/kg Benzalkonium Chloride (CAS: 63449-41-2). H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 k (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy Czech Republic

EAN 08411135006768