Menu

Erdal

Sprej na ochranu proti vlhkosti

300 ml
56.33 Kč/100 ml
Popis

Erdal Sprej na ochranu proti vlhkosti je vysoce efektivní ochranný prostředek na obuv, oblečení a outdoorové vybavení z textilií, semiše anebo pravé kůže. Speciální dlouhotrvající formule zajišťuje účinnou ochranu před vlhkostí a nečistotami, chrání materiály a prodlužuje jejich životnost i dobrý vzhled. Sprej je vhodný také pro vodoodpudivé membrány a nenarušuje jejich funkčnost.

Použití

Vyzkoušejte výrobek na nenápadném místě. Před aplikací odstraňte z ošetřovaného materiálu prach a špínu. Nastříkejte na materiál tenkou souvislou vrstvu přípravku ze vzdálenosti 30 cm, zabraňte promočení. Neleštěte kůži, pokud je vlhká. Nechte přípravek důkladně zaschnout a v případě potřeby povrch vyleštěte nebo zdrsněte. Pro optimální ochranu opakujte. Nevhodné pro lakovanou kůži a umělou kůži. Používejte ve venkovních prostorách.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

propan-2-ol; uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu; uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů; n-butyl-acetát

Skladování

nevystavovat k přímému ohni, mimo dosah dětí

Upozornění

Nebezpečí! Obsahuje: propan-2-ol; C6-7 ALKANE/CYCLOALKANE. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Výrobce

Melitta ČR s.r.o.
Plzeňská 3217/13, Praha 5

Vyrobeno
Rakousko
EAN 04009175964694