Menu

Rychleschnoucí sprej Sport

OFF!
100 ml
13.90 Kč/10 ml
Popis

OFF!® Sport rychleschnoucí sprej Repelent v aerosolu působí okamžitě až 8 hodin po aplikaci. Odpuzuje komáry a klíšťata.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

N,N-diethyl-m-toluamide, ethanol. isopropanol. corn starch

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu. Maximální doba skladování 2 roky od data výroby (MAN). Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Upozornění

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. První pomoc: Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. PT19, repelenty proti komárům (Culicidae - dospělci), klíšťatům (Ixodidae - dospělci). Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 25 % (250 g/kg).

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 05000204158670