Menu

Astrid

Repelent ve spreji

150 ml
99.33 Kč/100 ml
Popis

Repelentní sprej na odpuzování komárů, klíšťat a muchniček. Účinkuje také proti komárům tygřím (Aedes Albopictus).

Plná repelentní účinnost proti komárům trvá nejméně 4 hodiny, proti muchničkám nejméně 5 hodin a proti klíšťatům nejméně 30 minut.

 

Použití

Návod k použití: Před použitím protřepejte. Přípravek aplikujte pravidelnými nástřiky tak, aby rovnoměrně pokryl pokožku nebo oblečení. Případně aplikujte na dlaně a následně rozetřete. Při použití proti klíšťatům je nutné preventivně ošetřit celý povrch pokožky, oděvu a obuvi. Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte. Nepoškozuje vlnu, bavlnu a nylon. Zda nedochází k poškození jiných syntetických tkanin nebo plastů, je nutné vyzkoušet. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Skladování

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby na obalu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Upozornění

Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let. U dětí od 2 do 12 let používejte nejvýše jednou denně a vyhněte se při tom aplikaci přímo na ruce dítěte. U dětí od 12 let a dospělých používejte nejvýše dvakrát denně. Aplikaci na děti provádí pouze dospělý, děti nad 12 let mohou repelent používat pod dohledem dospělých. Zabraňte přímému zasažení očí a rtů. Nepoužívejte jinak než podle návodu. Přípravek není určen k průmyslovému nebo profesionálnímu použití. Nebezpečí Bezpečnostní upozornění: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Typ složení: Repelent na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET. Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 195 g/kg. Obsahuje d-limonen a citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08593843011118