Menu

Odstraňovač vodního kamene

domol
30 g
6.63 Kč/10 g
Popis

Rychlý odstraňovač vodního kamene

  • Pro snadné a spolehlivé odvápnění (kávovaru, varné konvice).
  • Odstraňuje i velmi odolné usazeniny.
  • Pravidelné odvápnění šetří Vaše přístroje a uchovává jejich plnou funkčnost.
  • OBSAH: 2x15 g
Složení

OBSAHUJE: Amidosírová kyselina (ES 226-218-8)

Upozornění

UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte na teflonové nádoby, mramor, pozinkované a emailované přístroje. Před odstraňováním vápenatých usazenin dodržujte pokyny k údržbě, které udává výrobce. R36/38 Dráždí oči a kůži. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Telefon pro naléhavé situace v ČR: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 00000040001210