Menu

Odstraňovač skvrn na fleky

Jelen
500 ml
13.98 Kč/100 ml
Popis

Účinný odstraňovač skvrn. Poradí si hravě s fleky od kávy, čaje i make-upu.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: bělicí činidla na bázi kyslíku, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky

Skladování

Skladujte při teplotách +5 °C až +25 °C. Datum spotřeby: Uvedeno na obale.

Upozornění

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Výrobce

Schicht prodej a.s.
Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem CZ

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08592613579292