Domol

Cestovní odstraňovač skvrn

200 ml
Popis

Hloubkový odstraňovač skvrn je skvělý pomocník na vaše cesty. Snadné dávkování díky měkkého kartáče.

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.

EAN 4305615495323