eco Freude

Prostředek na mytí nádobí citrus-levandule

500 ml
Popis

Jak zajistit, aby vaše nádobí zářilo? Přece díky 100% přírodním ingrediencím. Náš mycí prostředek s vůní citrusů a levandule je skvělým bojovníkem proti mastnotě a špíně. Lahev je vyrobená ze 100% recyklovaného plastu a jeho uzávěr ze 75 %. Ovšem uvnitř jsou 100% přírodní ingredience. Myjte nádobí a zároveň chraňte životní prostředí.

DÁVKOVÁNÍ: Mírně znečištěné nádobí: 3 ml v 5 l vody. Normálně zašpiněné nádobí: 4 ml až 5 l vody. Vystačí přibližně 125 mytí.

OBSAHUJE: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.

Ve vybraných prodejnách.

EAN 4305615834702