Menu

Dezinfekce do obuvi

Sanytol
150 ml
86 Kč/100 ml
Popis

Sanytol, expert v dezinfekci bez chlóru, vyvinul dezinfekční prostředek do obuvi, který odstraňuje mikroby, bakterie, plísně a viry, které způsobují zápach a onemocnění kůže nohou. Jeho unikátní složení pohlcuje pachy a dezinfikuje do hloubky. Zanechává příjemný pocit svěžesti. Odstraňuje mimo jiné patogeny, které způsobují: plísně, bradavice, mykózy tzv. atletická noha... Tento výrobek má trojí účinek: baktericidní podle normy EN 13697 (5 min.), fungicidní podle normy EN 13697 (15min.), virucidní podle normy EN 14476 (30min).

  • nové složení
  • prevence mykóz nohou
  • zdravý životní styl
  • nezanechává skvrny ani mastný film
  • svěží vůně
  • odstraňuje mikroby a nepříjemný zápach
  • odstraňuje 99,9 % bakterie, plísně, viry
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Upozornění

NEBEZPEČÍ: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P271 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nepožívat. Nevdechujte výpary. Biocidní účinná látka (PT2/AE): biphenyl-2-ol: 4g/kg. Biocidní účinná látka (PT2/AE): ethanol 306,5 g/kg. Obsahuje: >30% alifatické uhlovodíky, dezinfekční prostředky, parfémy (linalool, hexyl cinnamal, D-limonene).

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy

Vyrobeno
EU
EAN 03045200715009