Menu

Styl

Čistič stříbra

190 ml
36.79 Kč/100 ml
Popis

Čistící přípravek k chemickému čištění stříbrných předmětů.

Vlastnosti
Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro zdraví
Složení

Složky detergentu: Aqua, Thiourea, Sulfuric acid, Alkoholy, C12-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované, Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Upozornění

VAROVÁNÍ 

Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození plodu v těle matky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku během těhotenství/kojení. Po manipulaci důkladně omyjte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladujte uzamčené.

Výrobce

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Služeb 753/3, 100 00 Praha 10

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595000910227