Menu

Dettol

Antibakteriální gel na ruce

50 ml
16.98 Kč/10 ml
Popis

Dettol antibakteriální gel na ruce s biocidním účinkem po 60 sekundách. Ničí virus onemocnění COVID-19.

  • Ničí 99,9 % bakterií a virů
  • Bez použití vody
Použití

Návod k použití: Pouze ke vnějšímu použití. Nepožívat. Vytlačte kapku velikosti nehtu (2 ml gelu) do dlaně, rychle roztírejte na rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

účinná látka: ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data uvedeného na obalu.

Upozornění

Nebezpečí

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. V případě požáru: K hašení použijte hasicí přístroj s CO2, suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg. Obsahuje Limonene.

Výrobce

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Evropská unie
EAN 08592326007815