Čistič koupelen

eco Freude
500 ml
9.98 Kč/100 ml
Popis
  • ekologický čistič koupelen
  • účinně odstraňuje špínu a vápenaté usazeniny
     
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.
UFI: DFK1-V085-800V-2T32

Upozornění: Nevdechujte mlhu. Nemíchejte s jinými čisticími prostředky. Výrobek používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte na mramor, vápencové povrchy a materiály citlivé na kyseliny. Předem otestujte kompatibilitu s materiálem na nenápadném místě.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834740