Menu

Uni sprej proti lezoucímu a létajícímu hmyzu

Biolit
400 ml
24.98 Kč/100 ml
Popis

Biolit® Uni proti lezoucímu a létajícímu hmyzu, insekticid je vysoce účinný sprej proti lezoucímu a létajícímu hmyzu v domácnostech, jako jsou např. mouchy, vosy, sršně a švábi.

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

NEBEZPEČÍ:
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 05000204918496