gtm pixel gtm pixel
Domol

Mini sprej Original fresh

1 ks
Popis

Rozšíří příjemnou vůni po celé koupelně a toaletě po jednom kliknutí a současně rychle a účinně neutralizuje nepříjemné pachy. K dispozici s různými vůněmi. Nestříkejte přímo na povrchy. Pokud se tak stane, ihned otřete vlhkým hadříkem. Domácí vůně nenahrazují domácí hygienu. Osoby citlivé na vůně by měly výrobek používat opatrně. Obsah vydrží na cca 260 aplikací.

POUŽITÍ: Držák připevněte ke zdi pomocí lepicího proužku. Při výměně odklopte vrchní část držáku a vyjměte náplň. Novou náplň zatlačte na místo až do zaklapnutí. Lehce stiskněte vrchní část držáku pro rozprášení nové vůně. 

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal předáním do zařízení s povolením provádět sběr tříděného komunálního odpadu v souladu s místními předpisy.

EAN 4305615561165