Domol

Čistič na nádobí citrus

500 ml
Popis

Prostředek na ruční mytí nádobí se silným odmaťovacím účinkem a svěží vůní pomerančů v praktickém půllitrovém balení, které skvěle padne do ruky a nezabere moc místa na dřezu.

• pH neutrální

DÁVKOVÁNÍ: 1 malý střik (3 ml) na 5 l vody.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal po vyprázdnění podle místních předpisů.

Složení
5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 – 15 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, konzervanty (DODECYLGUANIDINE HYDROCHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)
EAN 4305615596396