Menu

Závěsný WC blok 5Ball Polar Aqua

Dr. Devil
105 g
66.57 Kč/100 g
Popis

Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

Použití

Odtrhněte celou krycí fólii a zavěste na mísu toalety. V případě, že se vlivem nerovnoměrného působení proudu vody jedna z krajních komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu toalety.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Vykřičník Vykřičník
Složení

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (alphaisomethyl ionone, citronellol, hexyl cinnamal, coumarin), benzisothiazolinone.

Upozornění
 • Toxický při požití nebo při styku s kůží.
 • Zdraví škodlivý při požití.
 • Dráždí kůži.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Při vdechování může způsobit smrt.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.
 • Odstraňte obsah/obal.
Výrobce

TOMIL s.r.o.
Gen. Svatoně 149, Vysoké Mýto, 56601

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595025830401