Menu

Dr. Devil

Závěsný WC blok 5Ball Lemon Fresh

105 g
66.57 Kč/100 g
Popis

Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

Použití

Odtrhněte celou krycí fólii a zavěste na mísu toalety. V případě, že se vlivem nerovnoměrného působení proudu vody jedna z krajních komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu toalety.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, citral, linalool), benzisothiazolinone.

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…Odstraňte obsah/obal …

Výrobce

TOMIL s.r.o.
Gen. Svatoně 149, Vysoké Mýto, 56601

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595025830418