Menu

WC čistič Turbo 

Savo
750 ml
7.32 Kč/100 ml
Popis

Savo WC Turbo účinně odstraňuje vodní kámen v toaletě a vyčistí i hluboce  usazené nečistoty. Toaleta je tak hygienicky čistá. Příjemná vůně zanechá  vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

 

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Měně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfum.

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění

Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.

NEBEZPEČÍ:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: Kyselina chlorovodíková, (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO, kyselina amidosírová. Uchovávejte mimo dosah dětí chovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r. o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

Vyrobeno
EU
EAN 08710908072635