Menu

Savo

WC čistič Turbo 

700 ml
8.56 Kč/100 ml
Popis

Savo WC čistič Turbo účinně odstraňuje až 100 % vodního kamene v toaletě a vyčistí i hluboce usazené nečistoty. Vaše toaleta tak bude hygienicky čistá, zářivě bílá a lesklá. Příjemná vůně zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

  • Odstraní až 100% vodního kamene
  • Zářivá čistota
  • Dlouhotrvající vůně
  • Oslnivý lesk
Použití

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj toaletní mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 15 minut a poté spláchněte.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfum

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění

Nebezpečí

Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte. Savo WC Turbo. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2E0, kyselina chlorovodíková, kyselina amidosírová. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/mlhu. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Maďarsko
EAN 08720181313653