Menu

WC čistič s vůní louky 

Savo
750 ml
Popis

Čisticí a dezinfekční přípravek na  toalety. Odstraňuje 99,9 % bakterií. Účinné složení. Pro záživě bílou toaletu bez usazenin.    Příjemná vůně. Osvědčená kvalita. Savo WC Louka tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně louky zanechá vaši  toaletu svěží po dlouhou dobu. 

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Dezinfekční látka: peroxid vodíku 2 g/100 g. Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfum.

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění
 • Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant
 • Může zesílit požár; oxidant
 • Zdraví škodlivý při požití
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • Dráždí kůži
 • Způsobuje vážné poškození očí
 • Způsobuje vážné podráždění očí
 • Zdraví škodlivý při vdechování
 • Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • Vysoce toxický pro vodní organismy
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Uchovávejte pouze v původním obalu
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Uniklý produkt seberte
Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

EAN 08720182273451