Menu

Domol

WC tablety do splachovací nádražky

2 ks
17.45 Kč/ks
Popis

Tablety se postupně rozpouštějí ve WC nádržce, takže při každém spláchnutí teče aktivní modrá voda, která omezuje usazování nečistot, vodního kamene a usazenin z moči. Tablety jsou zárukou hygienické čistoty vašeho WC na několik týdnů.

  • svěžest po celé týdny
  • omezuje usazování vodního a močového kamene
  • modrá voda při každém spláchnutí čistí i těžko přístupná místa
Použití

Vhoďte tabletu ve vodorozpustné folii do splachovací nádržky na opačnou stranu, než je přítok vody do nádržky.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná folie je ve vodě zcela rozpustná. Neobsahuje chlor a oxidační činidla. Pokud voda po spláchnutí vystříkne, ihned plochu otřete vlhkým hadříkem. Pečlivě si přečtěte informace na obale a obal uschovejte po dobu používání výrobku.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

OBSAHUJE: > 30 % aniontové povrchově aktivní látky; 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky; < 5 % fosfáty, parfémy, pomocné látky a barviva.

Upozornění

NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu

Obsahuje: reakční produkt benzosulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek.alkyl deriváty a 4-methylbenzosulfonové kyseliny a hydroxidu sodného.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615079295