Menu

WC blok 4v1 tyrkysový chlór

domol
96 g
4.16 Kč/10 g
Popis

Čistota a dlouhotrvající vůně. Předchází vzniku vápenatých usazenin a skvrn od moči, neutralizuje nepříjemné zápachy a dodá svěžest při každém spláchnutí.

  • hygienická čistota
  • ochrana před vápenatými usazeninami
  • aktivní pěna
  • odstranění zápachu
  • svěží vůně
Použití

1. Zahákněte držák do bloku, dokud nezaklapne. 2. Držák upevněte za okraj WC mísy tak, aby blok dobře omývala voda. 

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Obsahuje: > 30% aniontové povrchově aktivní látky; <5% neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chloru, parfémy (Citronellol, Alpha-isomethyl ionene, Coumarin).

Upozornění

Upozornění: Uchovávejte v originálním obale v chladu a suchu. Žádné části WC bloku nevhazujte do toalety, aby se toaleta neucpala. Přečtěte si informace a obal uchovejte po celou dobu užívání výrobku. Kapky mimo záchodovou mísu je třeba okamžitě a důkladně odstranit/setřít čistou vodou, jinak může dojít ke změně barvy povrchu.

Nebezpečí: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel: 24 hodin denně 224 919 293 /lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými místními předpisy.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
Obsahuje: UEC 270-407-8 SULFONIC ACIDS, C14-16-ALKANE HYDROXY AND C14-16-ALKENE, SODIUM SALTS (SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE); EC 270-115-0 BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS (SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE); CAS 68439-46-3 ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED (C9-11 PARETH 8); EC 268-770-2 N-(2-HYDROXYETHYL)DODECANAMIDE (COCAMIDE MEA)

 

EAN 04305615736471