Menu

Vůně do myčky Pure Frische

domol
8 ml
33.63 Kč/10 ml
Popis

Zajišťuje dlouhotrvající svěžest a neutralizuje nepříjemné pachy v myčce. Vydrží až 60 mycích cyklů (v závislosti na volbě programů). S praktickým držákem.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Obsahuje eukalyptol, undecenal, menthone. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování

Chraňte před mrazem a přímým sluncem.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615637341