Menu

Sweet Home

Vůně do auta lesní ovoce

10 ml
Popis

Vůně do auta Sweet Home na provonění interiéru auta.

Použití

Otevřete dřevěný uzávěr a odstraňte víčko. Uzavřete dřevěný uzávěr. Doporučuje se, aby tekutá vůně byla v kontaktu s dřevěným uzávěrem několik sekund. Zavěste do prostoru. Zabraňte rozlití do interiéru!

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

(2-methoxymethylethoxy)propanol, cis-3-Hexenol, Ethyl maltol, Methyl anthranilate, 3-methylbutane-2-thiol, (R)-p-mentha-1,8-dien, d-limonen, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, Orange oil, sweet, linalool, 3,7-dimethyl- 1,6-oktadien-3-ol, dl-linalool

Upozornění

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě požáru: K hašení použijte hasicí přístroj. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Výrobce

Persona s.r.o.

Šustekova 9,

851 Bratislava

Slovensko

EAN 08588006327212