Menu

Univerzální sekundové lepidlo Super Bond Power Flex

Loctite
2 g
349.50 Kč/10 g
Popis

Flexibilní sekundové lepidlo s velkou lepicí silou! Lepí porcelán, kov, gumu, kůži, dřevo, plasty* a papír.
*kromě PP a PE.

  • gel
  • nekape
  • extra silný a flexibilní
  • odolný vůči otřesům i vodě
  • guma, kůže, dřevo, kov, porcelán, plasty
Použití

Otočte uzávěr a zatlačte hrot do tuby. Lepené povrchy musí být čisté, suché a přesně k sobě přiléhat. Malé množství lepidla naneste pouze na jednu lepenou plochu. Obě plochy přitiskněte k sobě a několik sekund držte.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Skladování

Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu (blistru) na chladném a suchém místě.

Upozornění

Varování

Obsahuje Ethyl-(2-kyanoakrylát). Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování mlhy/par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící, oddělte. Můžete použít i Loctite Odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotvírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizujte již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.

Výrobce

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10 170 04 Praha 7

Vyrobeno
Irsko
EAN 09000100223386