Menu

Savo

Univerzální čistič Prim svěží vůně 

1200 ml
6.24 Kč/100 ml
Popis

Savo Prim Svěží vůně je vhodný pro univerzální použití. Odstraňuje 99,9 % bakterií. Účinně čistí a dezinfikuje. Je ideální pro dezinfekci hraček, kotců domácích zvířat a všechny další omyvatelné povrchy v domácnosti. Účinně vyčistí, vydezinfikuje a dodá vašemu domovu nádech svěží čistoty. Savo Prim je vhodné i do domácnosti s domácími zvířaty. Spolehlivě likviduje 99,9% bakterií, virů, kvasinek a vláknitých plísní.

  • Dezinfekce
  • Univerzální použití
  • Podlahy a plochy
  • Kotce
  • Hračky
  • Odstraňuje až 99,9 % bakterií a virů

SAVO je tradiční značka čistících prostředků, která už více než 50 let pečuje o české a slovenské domácnosti a zanechává je hygienicky čisté. Název značky pochází ze spojení Sanitace (SA-) vody (-VO). Během posledních desetiletí prošla značka mnoha vývojovými stádii a měnila se v průběhu času tak, aby vždy vyhověla potřebám a požadavkům na moderní čištění a úklid. Savo nabízí širokou škálu produktů - od čisticích a dezinfekčních sprejů, ubrousků, čističů toalety, bazénové chemie až po prací prostředky. Přináší tak řešení pro téměř každý problém v domácnosti.

Použití

Použití v domácnosti: Savo Prim má univerzální použití. Je určeno k mytí a dezinfekci ploch a podlah, sanitární keramiky, WC, dřezů, kuchyňských potřeb, hraček a míst výskytu domácích mazlíčků. Příprava roztoku a ředění: Do 1 litru vody přidejte 200 ml přípravku Savo Prim (5 plných uzávěrů) a nechte působit 30 minut. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Na zabezpečení virucidního účinku aplikujte neředěný přípravek, nechte působit 60 minut a potom opláchněte. Nepoužívejte na: eloxovaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše. 1 uzávěr = 40 ml. Savo Prim má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g/100 g
Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky, parfum

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění

Savo Prim Svěží vůně NEBEZPEČÍ

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.

Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

EAN 08710522605042