Menu

Tekutá náplň do elektrického přístroje Essential Oils jemný satén a měsíční lilie

Air Wick
19 ml
57.37 Kč/10 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:129.00 Kč
Popis

Nové složení s vonnými oleji obsahuje složky na přírodní bázi* a je obohaceno o přírodní esenciální oleje, které byly vytvořeny tak, aby vám přinesly autentický zážitek z vůně. Ponořte se do bohaté vůně večerních květů a šťavnatého ovoce, s jemnými tóny mošusu. Provoňte svůj domov vůněmi inspirovanými přírodou a vytvořte si hřejivou a příjemnou atmosféru. Baleno bez plastů. Nově jsou všechna balení Air Wick Scented Oils v ekologickém papírovém balení bez plastu.

*Formule obsahuje nejméně 50% složek přírodního původu¹.

¹Přírodní složky si po zpracování uchovávají 50% svého přirozeného stavu. Až 120 dní vůně**

** Při používání 12 hodin denně při nejnižší úrovni intenzity parfému.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Upozornění

vykřičník Varování

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě - na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy. POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ AIR WICK. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. VAROVÁNÍ Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje - Jemný satén a měsíční lilie. Nebezpečné složky: linalool; α-hexylcinnamaldehyd; isoeugenol. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje benzyl-salicylát, citral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-d-limonen, 2-naftyl)ethan-1-on, 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, kumarin, 3-(4-isobutyl-2-methylfenyl)propanal, linalyl-acetát, 2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy)-2-methylpropyl cyklopropankarboxylát, Citrus aurantium bergamia fruit oil, Citrus limon fruit oil, cinnamaldehyd, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte INFORMAČNÍ TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění Vyhledejte lékařskou očí: pomoc/ošetření.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 05999109542298