Menu

Larrin

Sprej proti plísním Extra

500 ml
17.98 Kč/100 ml
Popis

Určen k odstraňování plísní a dezinfekci veškerých omyvatelných povrchů (plastové, laminátové, smaltové, keramické, skleněné apod.), které odolávají alkáliím. Má bělící, fungicidní a dezinfekční účinek.

 

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Vykřičník Vykřičník
Složení

Chlornan sodný, Obsah v %: 5 až 7 (vyjádřeno jako obsah aktivního chlóru), Hydroxid sodný, Obsah v %: < 1

Upozornění

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Služe 753/3, 100 00 Praha 10

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595000914669