Menu

Sprej proti lezoucímu hmyzu

Raid
400 ml
27.25 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:119.00 Kč
Popis
  • Proti švábům a mravencům
  • 3in1

1. Okamžitý účinek
2. Dlouhotrvající ochrana
3. Zabíjí šváby i jejich vajíčka
Ošetřená místa chrání po dobu až 4 týdnů.

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Nebezpečí:
Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Nevdechujte aerosoly. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

UPOZORNĚNÍ: 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 08711800137866