Menu

Sprej na trouby a grily

domol
500 ml
7.98 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:39.90 Kč
Popis
  • odstraňuje i odolné usazeniny, tuky, spáleniny a napečené zbytky
  • zářivá čistota a lesk • snadno čistí pečicí trouby, plechy, grilovací rošty, hrnce a pánve
  • účinně čistí aktivní pěnou
  • vhodný také k čištění krbového skla
  • produkt je bezpečný pro potraviny


Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Obsahuje: 5-15 % alifatické uhlovodíky; < 5 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky; parfémy. 

Upozornění

NEBEZPEČÍ:
Obsahuje ethanolamin a hydroxid sodný. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKIOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615241197