Menu

Domol

Sprej na trouby a grily

500 ml
8.98 Kč/100 ml
Popis
  • odstraňuje i odolné usazeniny, tuky, spáleniny a napečené zbytky
  • zářivá čistota a lesk • snadno čistí pečicí trouby, plechy, grilovací rošty, hrnce a pánve
  • účinně čistí aktivní pěnou
  • vhodný také k čištění krbového skla
  • produkt je bezpečný pro potraviny


Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Použití

Před použitím dobře protřepejte! Víčko stiskněte po stranách a tahem otevřete. Čištění za studena: Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti asi 15 cm a nechejte působit 1-2 hodiny. Nestříkejte na větrací mřížky. Čištění za tepla: Zahřejte troubu na cca 50 °C a vypněte. Počkejte 5-10 min a pak nastříkejte pěnu v tenké vrstvě a nechejte působit 30 - 60 min. Čištění grilu: Gril nechejte vychladnout. Odstraňte hrubé nečistoty. Nastříkejte pěnu v tenké vrstvě a nechejte působit cca 10 min. Po každém vyčištění: Otřete vlhkým hadříkem a několikrát omyjte čistou vodou. Při velmi silném znečištění proces opakujte, nebo nechejte působit až 12 hodin. POZOR: Troubu použijte až 8 hodin po čištění. Dbejte pokynů na čištění výrobce zařízení! Při čištění plynové trouby zhasněte plamen. Nestříkejte na větrací mřížky. Nepoužívejte na hliníkové součásti, elektrické kontakty, lakované plochy (pečicí plechy), měď nebo linoleum. Chraňte podlahu před postříkáním. 

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Hořlavé látky Hořlavé látky
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

Obsahuje: 5-15 % alifatické uhlovodíky; < 5 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky; parfémy. 

Upozornění

NEBEZPEČÍ:
Obsahuje ethanolamin a hydroxid sodný. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKIOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615241197