Menu

Rozprašovač proti hmyzu Protection Plus

OFF!
100 ml
10.90 Kč/10 ml
Popis
  • OFF! Multi Insect rozprašovač repelent v mechanickém rozprašovači chrání pokožku proti komárům i tropickým a klíšťatům až 8 hodin, tygřím komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin.
  • Rozprašuje i dnem vzhůru.
  • Komáři & tygří komáři.
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

ethanol, butan-2-ol, toluene
Účinná látka: ikaridin 20% (200g/kg).

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN).

Upozornění

Varování

PT19, repelenty proti komárům i tropickým, tygřím, ovádům, klíšťatům. Účinná látka: ikaridin 20% (200g/kg). Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte dle návodu. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění pokožky přerušte používání. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Prázdný obal znovu nepoužívejte.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 05000204754469