Menu

Rozprašovač do koupelny proti plísním

Savo
500 ml
18.98 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:84.90 Kč
Popis

Odstraní plíseň již po prvním použití. Účinné složení. Parfemovaný přípravek. Tekutý dezinfekční přípravek ve spreji. Povrch vydezinfikuje a krásně vybělí. Osvědčená kvalita. Speciální tekutý přípravek ve spreji na odstranění plísní a kvasinek, které se mohou vytvořit v podobě nežádoucích skvrn na okrajích vany, umyvadla, ve sprchovém koutě, kolem silikonového těsnění nebo ve spárách obkladů. Navíc povrch krásně vybělí a vydezinfikuje. Přípravek je mírně parfémovaný. Je vhodný na keramiku, obkládačky, smalt, sklo, zrcadla, plasty, laminát, akryl, vinyl, silikon, gumu, teflon, nerez, chromované povrchy. Odstraňuje až 99,9 % bakterií a virů.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro zdraví
Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g/100 g
Méně než 5% bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, parfum

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění

Nebezpečí

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach nebo mlhu. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.

Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r. o.
Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8

Vyrobeno
EU
EAN 08594005396746