Menu

Predator

Repelent Forte proti komárům a klíšťatům

150 ml
126 Kč/100 ml
Popis

Chraňte se před klíšťaty, komáry a dalším hmyzem účinným repelentem se zvýšeným obsahem účinných látek a prodlouženou dobou účinnosti.

Aerosolový repelent proti komárům, klíšťatům, muchničkám k aplikaci na pokožku i oděv se zvýšeným obsahem účinné látky.

- zvýšený obsah účinné látky: DEET 24,9 %
- pro děti od 2 let
- doba účinnosti 4 - 6 hodin
- testováno v extrémních podmínkách záplavových oblastí lužních lesů SZÚ Praha
- bezpečnostní pojistka proti náhodnému úniku
- 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.
 

Použití

Návod na použití: Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku a oděv. Při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

 N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) 250 g/kg, ethanol, propan, butan

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. PREDATOR je účinný repelent proti komárům a klíšťatům minimálně po dobu 2 hodin. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Další bezpečnostní opatření: Při přímé aplikaci na pokožku u dětí do 12 let je možné přípravek aplikovat maximálně 1 x denně. U dětí starších 12 let a dospělých je možné přípravek aplikovat maximálně 2 x denně. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402.

Nebezpečí! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

První pomoc: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte jen v dobře větraných prostorech. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 249 g/kg Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.

Výrobce

LEROY COSMETICS s.r.o.
Nejdecká 600 691 44 CZ

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595117102959