Menu

Renovátor nábytku proti prachu antistatický s vůní limetky

Alex
400 ml
24.98 Kč/100 ml
Popis

Nový Alex proti prachu antistatický s přírodním výtažkem ze dřeva zajišťuje péči a renovaci potřebnou pro zachování nábytku, takže vypadá jako nový. Díky jeho antistatickým složkám zanechává nábytek čistší delší dobu. Zabraňuje tak rychlému opětovnému usazování prachu. Redukuje 90 % pylových alergenů a roztočů.

  • XL balení
  • Nezanechává stopy
  • Nemastný
  • S přírodním výtažkem ze dřeva
  • Dlouhotrvající čistota
  • Eliminuje otisky

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky
< 5 % aniontové povrchově aktivní látky
> 30 % alifatických uhlovodíků
Další: parfémy (D-limonene, citral a linalool), methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, sodium pyrithione

Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Upozornění

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: heptan, isohexan, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou kožní reakci. H222 Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zamezte vdechování par. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. Nepožívat.

 

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy

EAN 08411660180568