Menu

OFF!

Protect spray

100 ml
Popis
  • OFF!® Protect spray repelent v aerosolu proti komárům působí okamžitě až 6 hodin po aplikaci.
  • Okamžitě odpuzuje komáry.
  • Příjemně parfémovaný.
Použití

Pro neprofesionální použití v interiéru (dobře větraném) a exteriéru.
Dávkování: 1g přípravku na 645 cm² (0,23 mg DEET/cm²), viz návod pro použití.
Návod pro použití: Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15-20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech: Dospělí: *Obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel. Děti starší 2 let včetně: *Obličej, krk, horní část chodidel. *Při použití na obličej: Nastříkejte do dlaní dospělého a poté rozetřete po obličeji dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let. Neaplikujte vícekrát než 2x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

ethanol,N, N-diethyl-m-toluamide (N,N-diethyl-3-methylbenzamid), isopropanol (isopropylalkohol)

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu. Maximální doba skladování 2 roky od data výroby (MAN). Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Upozornění

Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Další informace: Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených / lakovaných povrchů včetně automobilů. Při podráždění pokožky přerušte používání. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. PT19, repelenty proti komárům (Culicidae - dospělci). Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg). Čtěte přiložené pokyny před použitím.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 08711800112054