Menu

Protect spray

OFF!
100 ml
8.99 Kč/10 ml
Popis
  • OFF!® Protect spray repelent v aerosolu proti komárům působí okamžitě až 6 hodin po aplikaci.
  • Okamžitě odpuzuje komáry.
  • Příjemně parfémovaný.
Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

ethanol,N, N-diethyl-m-toluamide (N,N-diethyl-3-methylbenzamid), isopropanol (isopropylalkohol)

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu. Maximální doba skladování 2 roky od data výroby (MAN). Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Upozornění

Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Další informace: Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených / lakovaných povrchů včetně automobilů. Při podráždění pokožky přerušte používání. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. PT19, repelenty proti komárům (Culicidae - dospělci). Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg). Čtěte přiložené pokyny před použitím.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 08711800112054