Menu

Pevný podpalovač

Pepo
40 ks
1.37 Kč/ks
Popis

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích. Nemusíte se ho bát použít na mokré dřevo. 

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Skladování

Uchovávejte v chladu.

Upozornění

VAROVÁNÍ Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Výrobce

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, Vilová 333/2 461 71 Liberec 10 Česká republika

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595009210694