Menu

Pěna proti plísni

Savo
450 ml
19.98 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:89.90 Kč
Popis

Savo je tradiční značka čistících prostředků, která už více než 50 let pečuje o české a slovenské domácnosti a zanechává je hygienicky čisté. Savo během posledních desetiletí prošlo mnoha vývojovými stádii a měnilo se v průběhu času tak, aby vždy vyhovělo potřebám a požadavkům na moderní čištění a úklid.

 

Použití

Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trisku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití postup zopakujte do polohy OFF/STOP. Aplikujte produkt rovnoměrně na čištěný povrch. Nechte působit 5-10 minut a potom místo utřete vlhkým hadříkem nebo opláchněte vodou.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Složení : Dezinfekční látka: chlornan sodný 42 g/kg, aktivní brom generovaný z bromidu sodného a chlornanu sodného 1,6 g/kg. Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky"

Skladování

Skladujte ve svislé poloze při teplotě od 0 °C až do 25 °C. Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění

Nebezpečí

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM/lékaře. Obsahuje: chlornan sodný. UPOZORNĚNÍ: Při používání výrobku noste rukavice. Sprejujte vždy směrem od obličeje. Vyhněte se kontaktu s očima. Nepoužívejte na kovy, chromované a lakované povrchy a linolea. Přípravek má silné bělicí účinky, proto na barevných či nasákavých površích vyzkoušejte účinek přípravku na malém, málo viditelném místě. PRVNÍ POMOC: Při nadýchání, postiženého přesuňte na čerstvý vzduch. Při požití důkladně vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18, Praha 8 - Libeň,180 00

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 08720181196577