Menu

Glade

Osvěžovač vzduchu Aerosol Sensual Sandalwood & Jasmine 2x 300 ml

600 ml
23.17 Kč/100 ml
Popis

Glade osvěžovač vzduchu Sensual Salndalwood & Jasmine 300 ml, zachyťte esenci pobytu v luxusních lázních, kde se tóny bergamotu a jasmínu spojují s teplou ambrou a santalovým dřevem. Nechte se hýčkat.

Použití

Osvěžovač vzduchu před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

>= 0.00 - < quaternary ammonium, 0.10 compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides, >= 5.00 - < 10.00 butane, >= 1.00 - < 5.00 isobutane, >= 0.00 - < 0.10 2-methylbutane, >= 0.00 - < 0.10 1,3-butadiene

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

Extrémně hořlavý plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.
Radlická 519/16, Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 05000204983425