Menu

Odstraňovač skvrn ve spreji Oxi Action

Vanish
500 ml
33.80 Kč/100 ml
Popis
  • Účinný na 100+ skvrn
  • Jídlo
  • Pití
  • Olej a mastnota
  • Tráva
  • Univerzální odstraňovač skvrn
  • Na skvrny od inkoustu, deodorantu a kávy
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

5% nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

NEBEZPEČÍ Vanish Oxi Action sprej odstraňovač skvrn. Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nevdechujte sprej. Po použití si umyjte ruce. Pro citlivou pokožku se doporučuje používat rukavice. Nemíchejte s jinými produkty.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151, 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 08592326008096