Menu

Odstraňovač skvrn Oxi Action

Vanish
500 ml
25.80 Kč/100 ml
Popis

Pomáhá prodloužit život vašeho oblečení*. Bezpečný pro bílé i barevné prádlo**.

*Přípravek Vanish Oxi Action používaný při praní pomáhá prodloužit život vašeho oblečení tím, že odstraňuje skvrny, brání nechtěnému obarvení a minimalizuje pachy.

**Každodenní tkaniny jako bavlna.

  • Vdechni oblečení nový život
  • Odstraňuje skvrny
  • Brání nechtěnému obarvení
  • Minimalizuje pachy
  • Pro posílení účinků praní
  • Bez chloru
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby na obale.

Upozornění

Nebezpečí

Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované; alkoholy, C12-16, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 05997321747880