Menu

Odstraňovač skvrn Baby

FeelEco
200 ml
64.50 Kč/100 ml
Popis

Hypoalergenní tekutý odstraňovač skvrn Baby je vhodný na bílé i barevné prádlo dětí od 0-3 let a osob s citlivou pokožkou. Účinný na odstraňování skvrn od potravin, kosmetiky, bláta i trávy. Obal s praktickým rozprašovačem pro přímou aplikaci na skvrnu. Certifikace EU Ecolabel, hypoalergenní klinický test bezpečnosti HRIPT, netestováno na zvířatech. Neobsahuje parfémy, alergeny ani konzervanty.

Hypoalergenní odstraňovač skvrn je vhodný na bílé i barevné prádlo dětí a osob s citlivou pokožkou. Účinný na skvrny od potravin, kosmetiky, bláta i trávy. Neobsahuje parfémy, alergeny ani konzervanty.

Skladování

Skladujte v suchu a temnu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

Upozornění

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo doah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočly, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Skladujte v suchu a temnu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 69141 Břeclav-Poštorná

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08594005477315