Menu

Odstraňovač mastnoty

Puly
750 ml
9.32 Kč/100 ml
Popis

Vysoce účinný alkalický prostředek k čištění mastných kuchyňských povrchů, sporáků, mikrovlnných trub a veškerých omyvatelných ploch v domácnosti.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Obsahuje: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)

Upozornění

VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
Doplňující informace
Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Služeb 753/3, 100 00 Praha 10 ‒ Strašnice

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595000913679