Menu

Glade

Náplň do automatického osvěžovače vzduchu Romantic Vanilla Blossom

269 ml
37.14 Kč/100 ml
Popis

Vydejte se na lákavou povzbuzující cestu s tóny sladkých květin delikátně zabalených do krémové vanilky a bílého dřeva.

Až 2 měsíce svěžesti.

Použití

Nemiřte si do obličeje.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Obsahuje: aceton. Extrémně hořlavý aerosol.

Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

Nebezpečí

Obsahuje: aceton. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 05000204991222