Menu

Glade

Náplň aerosolový osvěžovač vzduchu Touch & Fresh Pure Clean Linen 3x 10 ml

30 ml
56.33 Kč/10 ml
Popis

Glade® touch & fresh® Pure Clean Linen Oblíbená vůně čerstvě pověšeného prádla získala moderní nádech s tóny vodního melounu, svěžího vzduchu a jiskrné citrusové vůně. Aerosolový osvěžovač vzduchu Glade® touch & fresh® nabízí koncentrovanou svěžest** v nenápadném a moderním provedení. Stačí jedno zmáčknutí a místnost se naplní svěží vůní. **ve srovnání s koncentrací vůně v základním Glade® aerosolu.

2+1 zdarma.

Použití

Nemiřte si do obličeje.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

HHCB, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, linalool, hexyl salicylate, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2- cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8- hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1- one, ethanol.

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Obsahuje geraniol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, citral, hexyl salicylate, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 05000204847543