Menu

Glade

Náhradní náplň Automatic Spray Calm Lavender & Jasmine

269 ml
55.39 Kč/100 ml
Popis

Náhradní náplň do automatického osvěžovače vzduchu. Díky výjimečné vůni levandule pocítíte v domácnosti vytouženou relaxační atmosféru.

Použití

Návod na použití viz obal.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

acetone, linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one, HHCB , 4-tert-butylcyclohexyl acetate, anisaldehyde

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.,
Radlická 519/16, 150 00 Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 05000204732337