Menu

Lepidlo na obuv

Pattex
50 ml
13.98 Kč/10 ml
Popis

S nejvyšší pevností lepí všechny druhy obuvi a podrážek používaných v obuvnickém průmyslu. Spoj je po zaschnutí průhledný a odolává vodě.
TOC: 0,68 kg/kg, VOC: 0,83 kg/kg, Hustota: 0,87 g/cm³.

Použití

Lepidlo naneste na obě lepené plochy a nechte 10-15min odvětrat. Poté silně stlačte nebo zalisujte na min. 3 sekundy. Dbejte pokynů uvedených na obalu. Po použití ihned uzavřete.
Pokyny pro likvidaci: K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby, vytvrzený produkt - komunální odpad, nevytvrzený produkt - zvláštní/nebezpečný odpad.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu uvedeného na obalu ve tvaru RRMMDD-XX.

Upozornění

Obsahuje aceton
Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc: Potřísněnou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, zasažené oči vymývejte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa a vypijte větší množství vody, případně vyhledejte lékaře.

Výrobce

Henkel ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/4, 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Slovensko
EAN 08585000341015